Obchodní podmínky

HSP PARTNERS s.r.o.
IČO: 25910060
Sídlo: Zámecké náměstí 1/13, 794 01 Krnov

1. Platnost a závaznost obchodních podmínek

1.1. Tyto všeobecné prodejní, dodací a platební podmínky (dále jen VOP) jsou nedílnou součástí všech smluv o prodeji zboží uzavřených mezi společností HSP PARTNERS s.r.o. jako dodavatelem (dále jen prodávající) a jeho odběrateli (dále jen kupující). Neplatí pro smlouvy v nichž byly vysloveně sjednány jiné podmínky.

1.2. Jestliže by některá ustanovení těchto VOP nebo smluv, jejichž součástí tyto VOP jsou, byla neplatná, nebo se stala neplatnými později, nebudou tím zbývající ustanovení uvedených smluvních dokumentů dotčena. Neplatná smluvní ustanovení nahradí smluvní strany ustanoveními jinými, která budou nejvíce odpovídat právnímu a obchodnímu účelu ustanovení nahrazených. Změny jsou platné pouze v písemné podobě po dohodě smluvních stran.

 

2. Uzavírání smluv

2.1. Nabídky prodávajícího jsou nezávazné a mohou být kdykoliv do doby než bude uzavřena smlouva, vzaty zpět.

2.2. Smlouva vzniká teprve jejím podepsáním oprávněným zástupcem prodávajícího a kupujícího. Den uzavření smlouvy je den, kdy prodávající obdrží podepsaný návrh smlouvy. Není-li návrh potvrzen do sedmi dnů, stává se neplatným.

2.3. Slovem “smlouva” používaným v následujících ustanoveních VOP se rozumí smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím, jejíž nedílnou součástí tyto VOP vždy jsou, včetně potvrzených objednávek případně ústně dohodnutých smluv.

2.4. Prodávající je povinen dodat kupujícímu (nebo jiné, kupujícím označené osobě) zboží v souladu s podmínkami této smlouvy, zejména v dohodnutém termínu, množství a kvalitě.

 

3. Cena zboží

3.1. Cena zboží se sjednává jako smluvní.

3.2. Cenou za výrobek se rozumí cena bez DPH ze skladu prodávajícího EXW HSP PARTNERS s.r.o., Zámecké náměstí 1/13, 794 01 Krnov podle INCONTERMS 2000. DPH bude účtována podle platných předpisů ke dni vystavení daňového dokladu.

 

4. Doprava zboží

4.1 Nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak, zajišťuje dopravu zboží kupujícímu prodávající podle přepravních zvyklostí HSP PARTNERS s.r.o.. Kupující se zavazuje uhradit cenu přepravy.

 

5. Dodaní zboží a balení

5.1. Dodávka se považuje za splněnou:

a) oznámením prodávajícího kupujícímu, že zboží je připraveno k převzetí

b) předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě na místo určené kupujícím.

5.2 Přejímku zboží provádí pověřený zaměstnanec prodávajícího se zástupcem kupujícího respektive dopravce. Výsledkem přejímky zboží je potvrzení dodacího respektive přepravního listu.

5.3 Pokud není dohodnuto jinak, je zboží baleno standardním způsobem (ochranná folie, karton, paleta, bedna) podle typu zboží a přepravy. Standardní balení nechrání zboží před hrubou manipulací.

5.4. Prodávajícímu vzniká nárok na zaplacení kupní ceny odpovídající skutečně dodanému množství zboží.

5.5. Na přání kupujícího poskytne prodávající dle svých nejlepších znalostí a zkušeností technickou konzultaci ohledně použití a využití výrobku. Za výsledky, které uživatel

dosáhne, však nemůže být převzata záruka a prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku.

5.6. Kupující je povinen přijmout zboží dodané prodávajícím podle smlouvy a to i tehdy, jde-li o dílčí dodávku. Nedodržení sjednaných dodacích lhůt prodávajícím nezakládá právo kupujícího na odstoupení od smlouvy.

5.7. V případě, že se kupující dostane s převzetím zboží do prodlení, může prodávající, poté co se marně pokusil kupujícího přesvědčit převzít zboží v dodatečné přiměřené lhůtě, předmětné zboží prodat třetí osobě či s ním jinak naložit dle vlastního uvážení.

5.8. Prodávající je oprávněn odložit dodání zboží, pokud kupující nesplnil své povinnosti, jejichž splnění mělo dle smlouvy předcházet dodání zboží, anebo pokud prodávající po vzniku smlouvy zjistil okolnosti, které právem vzbuzují obavu, že kupující nesplní své smluvní a platební závazky (nezaplatil ve sjednané lhůtě předchozí dodávky). V případě, že se kupující dostane s převzetím zboží do prodlení, může prodávající, poté co se marně pokusil kupujícího přesvědčit převzít zboží v dodatečné přiměřené lhůtě, předmětné zboží prodat třetí osobě či s ním jinak naložit dle vlastního uvážení.

5.9. Nedohodnou-li se prodávající a kupující výslovně písemně jinak, není prodávající povinen převzít zboží dodané kupujícím zpět, to neplatí pro oprávněné reklamace.

 

6. Odpovědnost za škody na zboží

6.1. Odpovědnost za škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy zboží sám, nebo jeho zástupce (dopravce), převezme ze skladu prodávajícího.

 

7. Platební podmínky

7.1. Není-li výslovně písemně dohodnuto nebo na jednotlivé faktuře uvedeno jinak, je kupní cena splatná do 14 kalendářních dnů od doručení faktury.

7.2. Není-li výslovně písemně sjednáno placení v hotovosti, poukáže se kupní cena na účet uvedený na daňovém dokladu prodávajícího. Závazek kupujícího k zaplacení ceny se považuje za splněný připsáním částky na účet prodávajícího.

7.3. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží uhrazením jeho plné ceny. Dostane-li se kupující do prodlení s placením, má prodávající právo žádat kupujícího o vrácení nezaplaceného zboží, a to na náklady a nebezpečí kupujícího. Kupující je povinen k tomuto účelu umožnit prodávajícímu volný přístup do budov a na pozemky, kde je takové zboží uloženo. Vzetí zboží zpět podle tohoto ustanovení nemá účinky odstoupení od smlouvy. Kupující je povinen se zbožím, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, zacházet tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení, poškození, zničení, krádeži či ztrátě. Kupující nesmí po dobu trvání výhrady vlastnictví zboží zcizit, zastavit nebo jinak zatížit právy třetích osob.

 

8. Úroky z prodlení

8.1. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením smluvené ceny nebo její části se kupující zavazuje a je povinen uhradit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení, jejíž výši stanovuje v souladu s ustanovením §1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zvláštní předpis č. 351/2013 Sb.

 

9. Záruka – nároky z vad zboží, reklamace

9.1. Kupující je povinen si zboží při jeho převzetí řádně prohlédnout a převzetí potvrdit na přepravní smlouvě dopravce nebo na dodacím listě a o přejímce vést řízenou dokumentaci. Pokud kupující zboží řádně a včas nepřevezme, je plně odpovědný za veškeré škody tím vzniklé.

9.2. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku.

9.3. Kupující převzetím zboží potvrzuje, že je seznámen s technickými parametry zboží a je povinen zajistit odbornou instalaci v souladu s normami ČSN a EU včetně zajištění odbornosti pracovníků obsluhy a servisu. Posouzení vhodnosti zboží a jeho aplikace je na vlastní odpovědnost kupujícího.

9.4 Všechna oznámení o vadách musí být prodávajícímu zaslána písemně. Zjevné vady musí být reklamovány nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží a skryté výrobní vady (vady zjistitelné při vynaložení odborné péče) do 6 měsíců od převzetí zboží. Ukončení životnosti v podmínkách neodpovídajícím parametrům, které udává prodávající, před uplynutím záruky není považováno za výrobní vadu.

9.5. Nároky kupujícího z vad zboží budou uznány pouze tehdy, byly-li včas oznámeny a prokáže-li kupující, že vady nebyly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnějšími vlivy.

Záruční lhůta se nevztahuje na komponenty s krátkou životností a spotřební materiál.

9.6. Předpokladem pro uznání nároku z vad zboží je uznání reklamace prodávajícím na základě vlastního technického přezkoušení.

9.7. Jsou-li předpoklady pro uznání nároku z vad zboží a byla-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem, je prodávající povinen výlučně:

a) dodat chybějící množství zboží,

b) nahradit zboží s vadami zbožím bezvadným nebo zboží uvést do tohoto stavu.

9.8. Právo na dodání náhradního zboží nebo na náhradu nákladů spojených s vrácením vadného zboží vzniká kupujícímu teprve po vrácení vadného zboží prodávajícímu podle předchozí dohody.

9.9. Není-li dodávka náhradního nebo chybějícího množství zboží podle bodu 9.7 možná, je prodávající oprávněn od smlouvy dodatečně odstoupit. Prodávající je v takovém případě povinen neprodleně vrátit cenu nedodaného zboží.

 

10. Vyšší moc

10.1. Za okolnosti vylučující odpovědnost prodávajícího se považují, brání-li ve splnění jeho smluvních povinností živelné události, válka, občanské nepokoje, stávka, výluka, úřední nařízení, epidemická onemocnění, prodlení či jiná porušení smluvních povinností dopravce a dále okolnosti, které nastaly nezávisle na vůli prodávajícího.

10.2. Nastanou-li okolnosti vyšší moci v době před smluvenou lhůtou plnění (dodací lhůtou), jsou nároky kupujícího z uzavřené smlouvy proti prodávajícímu – nejde-li o dodatečné plnění – vyloučeny.

10.3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci, je prodávající povinen neprodleně písemně kupujícího o jejich vzniku a charakteru informovat, případně pokud to je známo, uvést zda vůbec a kdy bude moci své povinnosti dodatečně splnit. Pominou-li okolnosti vyšší moci, je prodávající povinen své povinnosti ze smlouvy vůči kupujícímu dodatečně splnit, ledaže kupující již na dodatečném splnění netrvá.

 

11. Náhrada škody

11.1. Aniž by tímto ustanovením byla dotčena platnost jiných ustanovení VOP, jsou veškeré nároky na náhradu škody kupujícího proti prodávajícímu v souvislosti se smlouvou omezeny výší ceny zaplacené za zboží dodané kupujícímu, přičemž prodávající odpovídá jen za škodu, kterou způsobil úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

 

12. Právo, kterým se smlouvy řídí a rozhodování sporů

12.3. Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z této smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ:27166147 (dále jen “Unie”) a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.

 

Platnost od 1. listopadu 2018

 

Firma je zapsána do obchodního rejstříku u rejstříkového soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 25224